MBL Piešťany

Propozície Mestskej bowlingovej ligy 2014/2015 (MBL PN)..1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

– usporiadateľom MBL je Bowling Center Victoria Piešťany
– prezidentom MBL je Marián Ručkay, výbor tvoria: Jozef Pilka/disciplinárna komisia/ a Igor Bartoš/hospodár/, Marian Oravec /STK/, Bibiána Ferencz, Štefan Manca
– hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SbwZ
– hrá sa podľa týchto základných propozícii. V prípade nezrovnalosti alebo nejasného výkladu niektorých z pravidiel rozhoduje verdikt výboru MBL a ten je nemenný.
– v prípade vážnej neočakávanej udalosti ( zatvorenie herne atď,), zvolá výbor stretnutie kapitánov družstiev.

2. PODMIENKY ŠTARTU

MBL je dlhodobé podujatie hrané v stanovených termínoch . Zmena termínov bude iba v ojedinelých prípadoch, napr. technické problémy a pod.
Hracie dni:

- 25.9., 9.10., 23.10., 5.11., 20.11., 4.12., 11.12., 15.1., 29.1.,
- 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 16.4., 30.4., 15.5., 29.5., 12.6.

- hrá sa v bowlingovej herni v priestoroch Bowling Center Victoria Piešťany
– hracím dňom je štvrtok od 17,30 do 21,30
- prvá osmička nastupi o 17,30 hod a odohrá dve kola /17,30 a 18,30/
- zvyšné družstvá začnú hrať o 19,30 a odohrá dve kola /19,30 a 20,30/
– MBL je súťaž 3-členných družstiev. Hráči musia byť napísaní na súpiskách svojich družstiev. MBL sa môžu zúčastniť registrovaní aj neregistrovaní hráči .
– družstvo uhradením štartovného vyjadruje súhlas s pravidlami a týmito propozíciami.
– štartovné: 160,- eur/140+20/ na družstvo (treba zaplatiť pred začiatkom 1. zápasu). Každé družstvo, ktoré zaplatí štartovné bude mať 2 hod/mesiac zdarma na trening.
– pre všetky družstvá sú vypísané termíny zápasov záväzne,neexistuje náhradný termín!!! V prípade,že sa družstvo zápasu nezúčastní, bude mu zápas kontumovaný a nezíska žiadny bod. Do herne je potrebný príchod 15 min pred termínom zápasu.

3. HRACÍ SYSTÉM

Do druhého ročníka MBL sa prihlásilo 12 družstiev :

1. Bowling team
2. Junior
3. Platan
4. Reštauračné typy
5. Pivkári
6. Ratnovce
7. Gaconi
8. Kevin team
9. Pepa buci
10. Bowling riders
11. Golfisti
12. D-racing

– družstvá odohrajú turnajovým systémom celkom 18 hracích dní, pričom 2 kolá sa vždy odohrajú v jeden deň, t.j. odohrá sa 36 zápasov. Bodové zisky tímov podľa umiestnenia v jednotlivých zápasoch sú nasledovné:
– najlepší tím v kole -12 bodov, druhý tím -11 bodov, tretí tím 10 bodov .. atď až po posledný tím. ktorý získa 1b. V prípade, že sa tím nezúčastní zápasu, bude mu pripísaných 0 bodov.
– maximum získaných bodov za jeden hrací deň (dvojkolo) je 24. Po odohratí posledného 18.hracieho dňa sa tím s najvyšším počtom získaných bodov stáva víťazom MBL. V prípade že budú mat v konečnej tabuľke niektoré tímy zhodný počet bodov, o lepšom umiestnení rozhoduje vyšší priemer zhodených kolov na družstvo, prípadne najvyšší zápasový výkon jednotlivca /2 hry spolu/ z tímu za celú súťaž. Pri rovnakom počte kolov v jednotlivom zápase rozhoduje o lepšom bodovaní tímu taktiež najvyšší zápasový výkon jednotlivca /2 hry spolu/ , ak je I ten rovnaký tak najvyšší náhod jednotlivca v prvom kole.
– zápas – každé kolo sa odohrá systémom Amerika a to na 2 hry. Po každej odohratej hre (na 10 frameov) sa družstvo posúva o podávač doprava. Tím, ktorý dohrá prvú hru na dráhe 8. sa posúva na dráhu č. 1. Svojvoľná výmena dráh medzi tímami je pred zápasom neprípustná. Do celkového skóre za jednotlivé kolo sa spočítava súčet nahratých bodov za troch hráčov v obidvoch hrách. Minimálny počet hráčov v družstve sú dvaja hráči, pričom za tretieho sa nepočítajú žiadne body. Jeden hráč za družstvo hrať nemôže. Striedať je povolené všetkým 3 hráčom, ale vždy len po odohratí celej 1 hry. Počas hry je striedanie nepovolené!!!!!
– družstvo> môže mať na súpiske max. 9 hráčov. V priebehu súťaže je možné dopisovať hráčov na súpisku do stanoveného max. počtu . Presun hráčov z tímu do tímu je v priebehu súťaže nepovolený.
– pred začiatkom prvého I druhého kola je stanovený čas na tréning a to 5 minút.
– zápisy o stretnutí si vedú a kontrolujú kapitáni družstiev a podpismi potvrdia dosiahnutý výsledok. Pripomienky alebo sťažnosti musia takisto podpísať obaja kapitáni na zadnú stranu zápisu. Pokiaľ sa tak nestane, výbor sa sťažnosťami zaoberať nebude.
-jednotlivci – budú rozdelení do dvoch skupín 1. skupina hráči, ktorí odohrali viac ako 50% kôl 2. skupina hráči, ktorí odohrali 50% a menej kôl. Najlepší hráč/hráčka, náhod bude ten, kto odohrá minimálne 50% hier tj skončí v 1. skupine.

4. OCENENIA

– Pre družstvá:

– Prvé družstvo – 200,-e + pohár
– Druhé družstvo –170,-e + pohár
– Tretie družstvo –150,-e + pohár
Jednotlivci:

- najlepší hráč
- najlepšia hráčka
- najvyšší náhod

Výbor MBL Piešťany

Propozície Mestskej bowlingovej ligy 2014/2015 (MBL PN)..